Bezig met laden...

Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk

Wanneer uw kind naar een locatie van Spelenderwijs gaat, heeft u natuurlijk veelvuldig contact met de pedagogisch medewerkers bij het brengen en halen van uw kind. We nemen hier graag de tijd voor. Het is belangrijk dat u kunt vertellen over eventuele bijzonderheden of gebeurtenissen met betrekking tot uw kind. Zo kunnen wij daar goed op inspelen.

Naast het dagelijkse contact, betrekken wij ouders ook in ons beleid. Wat vindt u goed gaan? Wat kan nog beter? Wat is uw mening? Spelenderwijs heeft dan ook voor elke locatie een oudercommissie (OC) ingesteld. Afgevaardigden uit deze commissies nemen plaats in de centrale oudercommissie (COC).

Dat roept misschien vragen op: u vraagt, wij antwoorden :-)

Wat is de kracht van de oudercommissie?

Een oudercommissie is het medezeggenschapsorgaan in de kinderdagopvang, dat bestaat uit ouders die klant zijn van een locatie van Spelenderwijs (peuteropvang, KDV en/of BSO). De oudercommissie adviseert de leidinggevende van de locatie over verschillende zaken, waaronder pedagogisch beleid en kwaliteit. Daarnaast is de oudercommissie ook een verbindende schakel tussen de locatie en zijn klanten/ouders. Dit sluit dan ook naadloos aan op onze visie om de ‘Kanskracht’ te vergroten voor de samenleving van vandaag en morgen. Wij gaan samen actief op zoek naar de verbindingen binnen de wijk. We bewaken de kwaliteit en zorgen ervoor dat de kinderen met veel plezier naar de kinderopvang kunnen blijven gaan. Samen laten we kinderen groeien en bloeien binnen hun eigen kunnen.

Wat doet de OC?

Als OC-lid behartigt u de belangen van de kinderen en vertegenwoordigt u de ouders die de locatie bezoeken. Ongeveer vier keer per jaar komt de OC samen om mee te denken of te adviseren over de kinderopvang. Onderwerpen zoals veiligheid, hygiëne, gezondheid, het pedagogisch beleid worden dan o.a. besproken. Daarnaast is het een informatiebron voor de locatiemanagers van de locatie. Onze oudercommissies zijn ook creatief. Ze organiseren samen ook geweldige activiteiten voor de kinderen en ouders. Lid zijn van de oudercommissie is meer dan alleen vergaderen.

Wat levert de OC u op?

Door lid te worden van de OC:

  • Heeft u invloed op ons beleid;
  • Werkt u mee aan de kwaliteit van de opvang;
  • En doet u contacten op met andere ouders.

Wat is de Centrale Oudercommissie (COC)?

Voor inspraak van ouders op centraal beleid is er een COC opgericht. De lokale OC’s bij Spelenderwijs hebben hun adviesrecht over het beleid op centraal niveau overdragen aan de deze overkoepelende commissie. De COC overlegt zes keer per jaar met de directeur kinderopvang. In een jaarplanning zijn de bespreekpunten opgenomen. De agenda en de notulen van de COC worden met de voorzitters van de lokale OC’s gedeeld. Leden van de lokale OC’s kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de COC. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden en ontvangen dan de vergaderstukken.

Kan ik deelnemen aan de OC?

Elke ouder die een kind op de kinderdagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang heeft, kan in de OC van de betreffende locatie plaatsnemen. In de OC zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders, geen (pedagogisch) medewerkers, locatiemanagers of andere medewerkers. Het aantal ouders dat deel uitmaakt van de OC is vastgelegd in het reglement lokale OC’s.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Voor aanmelden en/of meer informatie over de lokale OC: neem dan contact op met de locatiemanager. Uw interesse kunt u ook kenbaar maken bij aanmelding van uw kind.
Voor aanmelden en/of meer informatie over de COC, stuur een mailtje naar cocmikspelenderwijs@gmail.com.

Geschillencommissie Kinderopvang

Oudercommissies kunnen sinds 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of Spelenderwijs in redelijkheid heeft gehandeld.
Meer informatie kunt u lezen op de website www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Reglementen

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement.

 

Medezeggenschapsreglement   

Het medezeggenschapsreglement bevat regels over:

  • het aantal leden van de oudercommissie;
  • de wijze waarop de leden van de oudercommissie worden gekozen;
  • de zittingsduur van de leden van de oudercommissie.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement beschrijft de praktische werkwijze van de oudercommissie zoals de vergaderfrequentie en taken van commissieleden. Ook de samenwerkingsafspraken met de opvangorganisatie worden in het huishoudelijk reglement vastgelegd.

Het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement raadpleegt u hier.