Bezig met laden...

Spelenderwijs en uw privacy

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. Spelenderwijs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Spelenderwijs houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het verwerken van gegevens doen we op basis van het privacyregelement van MIK & PIW Groep waartoe Spelenderwijs behoort.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Spelenderwijs verzamelt alleen gegevens van ouders en kinderen in het kader van de uitoefening van haar taken. Gegevens worden geregistreerd met als doel:

 • het bijhouden van adresgegevens en bankgegevens in verband met facturering en de uitvoering van de overeenkomst;
 • het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind;
 • het onderhouden van contacten met de ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;
 • het aanvragen van subsidie/toeslagen.

Uitwisseling van gegevens van derden

Spelenderwijs streeft naar een veilige en vertrouwde leefomgeving voor elk kind, dat aan haar zorg is toevertrouwd. Gegevens worden enkel op basis van uw expliciete toestemming uitgewisseld met relevante personen en/of organisaties zoals, bij:

 • overdracht naar peuteropvang, KDV, basisschool, BSO, middelbaar onderwijs en/of
 • gegevens met betrekking tot het welzijn dan wel de ontwikkeling van uw kind.

In een aantal situaties is uw toestemming niet nodig:

 • wanneer er gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw kind of die van iemand anders;
 • wanneer u in het kader van een ondersteuningsbehoefte al eerder toestemming hebt gegeven, om gegevens uit te wisselen, met bepaalde medewerkers die werken bij andere organisaties;
 • bij een wettelijke plicht om gegevens te verstrekken.

Uw rechten als betrokkene

Zolang uw kind-dossier in gebruik of in het archief is, heeft u de volgende rechten:

 • het recht te weten wat er met uw gegevens gebeurt;
 • het recht op inzage en afschrift van uw gegevens;
 • het recht om te vragen feitelijke onjuistheden in uw dossier te corrigeren;
 • het recht om informatie die niet relevant is, te laten verwijderen;
 • het recht een verzoek in te dienen om uw dossier te laten vernietigen;
 • het recht op toevoeging van een eigen verklaring aan het dossier;
 • het recht om uw gegevens in een computerbestand aan u, of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Gebruik maken van rechten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per e-mail kenbaar maken. U kunt daarvoor een verzoek indienen via AVG@mik-piwgroep.nl.
Spelenderwijs zal binnen 4 weken na ontvangst aan uw verzoek voldoen, of uw verzoek (gemotiveerd) afwijzen. Als het verzoek niet wordt opgevolgd kunt u bezwaar maken of een vraag voor bemiddeling of advies bij de Autoriteit Persoonsgegevens aanvragen, via www.autoriteitpersoongegevens.nl of per telefoon 0900-2001201.