mijn
spelenderwijs

Alle medewerkers van Spelenderwijs doen hun uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Als ú tevreden bent, dan zijn wij dat ook. Het kan echter ook voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht kenbaar wilt maken. Spelenderwijs neemt haar klanten serieus, en dus ook uw klacht. Wij willen graag 
leren van uw klacht en samen met u naar een oplossing zoeken.

Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker

Bespreek uw onvrede of klacht eerst en het liefst meteen met de betreffende medewerker; 
vaak is het mogelijk een klacht op te lossen in een goed gesprek tussen de direct 
betrokkenen. Lukt dit niet, dan wordt de klacht voorgelegd aan het eerstvolgende niveau in de 
organisatie, in de regel de teamleider of de manager.

Intern een klacht indienen bij de klachtencoördinator

Stichting Spelenderwijs heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van opvoeders. 

Bij voorkeur maken opvoeders een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtencoördinator. 

Als het gesprek met de medewerker en/of de leidinggevende uw onvrede niet wegneemt, 
kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator. 
Dat kan op 2 manieren:

1. bij voorkeur via het digitale klachtenformulier

2. per post

Op uw klacht ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging. De klachtencoördinator gaat na wat tot dusver is ondernomen om uw klacht op te lossen. 
Indien hij mogelijkheden ziet om alsnog tot een oplossing te komen, zal hij proberen die 
mogelijkheden - uiteraard in overleg met u - te benutten.

Extern het geschil indienen
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunnen opvoeders zich voor informatie, advies, bemiddeling en/of mediation wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag wenden: www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Het Klachtenloket Kinderopvang is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl