Bezig met laden...

Kwaliteit en veiligheid staan bij Spelenderwijs hoog in het vaandel. De kwaliteitseisen liggen vast in de Wet kinderopvang en in de Wet IKK. Een van de eisen is dat er elk jaar een zogenaamde Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid wordt uitgevoerd. Uitgangspunt is het Gezondheids- en veiligheidsmanagement van Stichting Consument en Veiligheid.

Elke locatie wordt jaarlijks gecontroleerd

Spelenderwijs brengt eventuele risico’s in kaart met behulp van een vragenlijst en rondgang in al haar locaties. Als er risico’s worden geconstateerd, dan treft men hiervoor adequate maatregelen die vervolgens elk jaar zullen worden geëvalueerd, gecontroleerd en als dit nodig blijkt, worden bijgesteld. Een keer per jaar wordt op alle locaties een RI&E Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd.

Inspectierapporten

De GGD-inspectie controleert jaarlijks elke locatie van Spelenderwijs. De inspectie omvat de beoordeling van enkele gegevens en documenten èn een inspectiebezoek op locatie. Zo wordt beoordeeld of het centrum voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De inspectierapporten zijn te raadplegen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Aan de hand van de naam van een locatie en de gemeentenaam kunt u het betreffende inspectierapport bekijken. Via deze website heeft u vanaf de pagina van elke locatie bovendien direct toegang tot het rapport van die betreffende locatie.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te werken. Deze meldcode helpt onze medewerkers met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling in de thuissituatie. De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook voor psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De code beschrijft stap voor stap welke acties pedagogisch medewerkers en kinderopvangorganisaties dan moeten ondernemen. 

Spelenderwijs bevordert het gebruik en de kennis van de meldcode onder de medewerkers. Dat doen we in nauwe samenwerking met de aandachtsfunctionarissen van onze kinderopvang en van Sociaal Werk van MIK & PIW Groep. Samen verzorgen we (na)scholing van medewerkers en behandelen we casuïstiek.

De meldcode is onderdeel van ons interne Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag. Dit document kunt u hieronder downloaden en doorlezen:

Als het sirene-alarm gaat

Dan houden we alle kinderen binnen, in het gebouw. Kinderen die op dat moment buitenspelen, worden naar binnen gehaald. Alle ramen en deuren worden gesloten. Het  eventueel aanwezige ventilatiesysteem wordt uitgeschakeld en afgedicht. We zetten de radio aan en wachten nadere berichten of instructies van de overheid af. Omwille van uw eigen veiligheid moet ook u binnen blijven als de sirene gaat. Komt u dus niet naar de locatie. In voorkomende gevallen kan het noodzakelijk zijn geen gebruik te maken van de telefoon in verband met overbelasting van het telefoonnet. Wij raden dan aan niet te bellen. Wij doen onze uiterste best om de veiligheid van uw kind(eren) zo goed mogelijk te waarborgen.