Bezig met laden...

De pedagogisch medewerkers van Spelenderwijs voldoen aan de opleidingseisen die worden gesteld in de CAO Kinderopvang. Dat betekent dat alle pedagogisch medewerkers, die in een VVE groep werken of die in een reguliere groep samen met een vrijwilliger werken, in het bezit zijn van het diploma SPW3 of een vergelijkbaar diploma. Bovendien zijn de pedagogisch medewerkers die in een VVE-groep werken gecertificeerd in één of meerdere VVE-programma’s of volgen scholing hierin. Aanvullend zijn voldoende medewerkers BHV-gediplomeerd zodat altijd op elke locatie de hulpverlening gewaarborgd is.

Veilige leefomgeving

Aan kinderopvangorganisaties is opgedragen ervoor te zorgen dat er geen situaties in de opvang ontstaan waarin een groep kinderen lang alleen kan zijn met één volwassene. Dit betekent dat er in de kinderopvang gestreefd wordt naar ‘meer ogen op de groep’, ‘meer oren op de groep’ en ‘transparantie van de ruimtes’. Dit betekent niet per definitie dat er altijd twee pedagogisch medewerkers (= vier ogen) op de groep moeten staan. Het betekent wel dat er altijd (sociale) controle mogelijk moet zijn door meer dan één volwassene.

Toepassing van het vier-ogen-principe in de praktijk

Gedurende de dag is er sociale controle op de medewerkers en kinderen:

  • Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee pedagogisch medewerkers op de groep. In alle groepen wordt er gewerkt met stagiaires.
  • Aan het begin en einde van de dag, tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast de pedagogisch medewerkers ook altijd opvoeders aanwezig. Er zijn dus altijd meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig.
  • Pedagogisch medewerkers lopen gedurende de dag regelmatig elkaars groepsruimtes binnen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even spreken om iets te overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen.
  • De teamleider bezoekt regelmatig de groepen.
  • De medewerkers van de basisschool hebben ook zicht op de medewerkers en kinderen in de kinderopvang.

De inzet van de pedagogisch medewerkers gebeurt steeds op basis van de kindratio tabel. Hierdoor is de juiste invulling tussen bezetting en leeftijden gecombineerd met aantallen kinderen gewaarborgd.

Achterwachtregeling

Situaties waarin een pedagogisch medewerker alleen in het gebouw is komen normaal gesproken niet voor, behalve als er sprake is van een incident.
Op het moment dat een pedagogisch medewerker alleen in het gebouw is, is er altijd een achterwacht bereikbaar. Met deze achterwacht zijn duidelijke afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. De achterwacht moet binnen 15 minuten (aanrijdtijd ambulance) aanwezig kunnen zijn op de locatie. Het protocol ‘Achterwachtregeling’ is op elke locatie beschikbaar.

Vrijwilligers

Bij sommige locaties worden extra vrijwilligers ingezet, aanvullend op de beroepskrachten. Waarom? Als welzijnsorganisatie vindt Spelenderwijs het belangrijk om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid te tonen, ook met betrekking tot het vrijwilligersbeleid. Daarom kunnen ook mensen met een lichte verstandelijke beperking, als ook taalstagiaires, re-integratiecliënten en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in aanmerking komen voor een vrijwillige leer-werkplek of vrijwillige taalstageplek bij een locatie van Spelenderwijs.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Alle pedagogisch medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Voor de stagiaires geldt dit als zij meer dan 60 uur ingezet worden.

Beheersing Nederlandse taal

Nederlands is de voertaal bij alle locaties van Spelenderwijs. Het is dan ook vanzelfsprekend dat alle pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en stagiaires de Nederlandse taal goed beheersen.