Werkende ouders met peuters die een van onze locaties in Meerssen bezoeken, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst.

Met ingang van 1 januari 2017 brengt Spelenderwijs de kosten maandelijks rechtstreeks aan u in rekening, op basis van het overeengekomen aantal uren dat uw peuter onze locatie bezoekt. Het uurtarief bedraagt met ingang van 1 januari 2017 € 7,18 per uur.

Een proefberekening kinderopvangtoeslag maken 
Via www.toeslagen.nl kunt u alvast een proefberekening maken. Bij soort opvang kiest u 'Dagopvang' en bij soort opvanginstelling kiest u de optie 'Kindercentrum'. Op dit moment is het nog niet mogelijk  om het jaar 2017 te selecteren. Wij adviseren u daarom een proefberekening te maken op basis van de keuze 2016.

Voor de proefberekening hebben wij een voorlopig urenoverzicht 2017 voor u gemaakt. Dit overzicht heeft u in de informatieset ontvangen.

Door een proefberekening te maken, ziet u of u mogelijk voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt en welk bedrag u dan maandelijks kunt ontvangen. Het is raadzaam om deze berekening te maken.

Geen recht op toeslag? 
De (gedeeltelijke) financiering van onze voorziening voor niet werkende ouders blijft bij de gemeente. Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, kunt u hiervoor in aanmerking komen. De gemeente 'betaalt' dan een deel van de kosten voor u. Natuurlijk moet u wel kunnen aantonen dat u geen recht op de toeslag heeft. Hiertoe vult u een 'Verklaring inzake kinderopvangtoeslag' in. Deze verklaring treft u ook in de informatieset aan.

Ook moet u een inkomensverklaring van de Belastingdienst overleggen. Als u aangifteplichtig bent, kunt u de Verklaring geregistreerd inkomen gratis aanvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543. Wij adviseren u zo spoedig mogelijk deze verklaring van u en uw eventuele partner aan te vragen. Indien u en/of uw eventuele partner niet aangifteplichtig bent/is, kan en zal de Belastingdienst geen Verklaring geregistreerd inkomen verstrekken. In dat geval levert u de meest recente specificatie van uw salaris of uitkering, alsmede van uw eventuele partner, in.

Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld. Dit gebeurt volgens de Ouderbijdragetabel 2017 Meerssen
Niet werkende ouders met een (gezamenlijk) jaarinkomen van € 0 tot en met € 25.000 betalen geen ouderbijdrage voor de eerste 6 uur peuteropvang.

Spelenderwijs zorgt voor de gemeentelijke financiering. U hoeft zelf dus geen contact met de gemeente op te nemen.

Extra opvang voor uw peuter 
De gemeentelijke verordening voorziet in opvang van een peuter voor 2 dagdelen per week. Uiteraard is uw kind op meer dagdelen welkom. Voor de extra uren die u afneemt, betaalt u € 7,18 per uur. Deze kosten worden aan u in rekening gebracht, ook als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. 
Planning van extra dagdelen gebeurt in overleg met u en is afhankelijk van de beschikbaarheid.

Facturering en betaling 
Omdat Spelenderwijs de kosten bij vooruitbetaling in rekening brengt, ontvangt u in december 2016 de factuur voor januari 2017.

Ten behoeve van betaling ontvangt u maandelijks de factuur zoals u gewend bent. Mocht u nog geen machtiging tot automatisch incasso hebben gegeven, dan kunt u dat alsnog doen. Een machtigingsformulier treft u in de informatieset aan.

Heeft u ons al gemachtigd maandelijks de kosten te incasseren dan blijft deze machtiging ongewijzigd van kracht.