Bezig met laden...
24112017
Spelenderwijs draagt bij aan een goede start voor kinderen

Een goede start voor kinderen is belangrijk. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de maatschappij. Spelenderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. De pedagogisch medewerkers van onze locaties stimuleren de ontwikkeling van kinderen en dragen zo bij aan een kansrijke start.
Goede voorschoolse voorzieningen en goede buitenschoolse opvang zorgen ervoor dat kinderen succesvol kunnen worden.

Een mentor voor elk kind
Ieder kind dat Spelenderwijs bezoekt, heeft een mentor. Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind écht kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind; het is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin het kind geplaatst is. In de praktijk wordt het kind gevolgd en gestimuleerd in een doorlopende ontwikkellijn, overgedragen naar basisschool en buitenschoolse opvang, bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind gesignaleerd en de ouders doorverwezen voor verdere ondersteuning.

De ouders worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling, het welzijn en het welbevinden van het kind te bespreken. Bij de BSO’s is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind.
Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders).

Elk kind is anders
De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden tijdig worden gesignaleerd en opgepakt.
Hierdoor kunnen pedagogisch medewerkers aansluiten op de individuele behoefte van elk kind. Ook kan door overleg met ouders goed worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen.

Kwaliteitseisen
Op 1 januari 2018 worden nieuwe kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van kracht. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). De gewijzigde kwaliteitseisen richten zich vooral op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, maar ook op het signaleren en bijsturen als de ontwikkeling niet optimaal is. 

De Wet IKK is op 30 mei 2017 definitief aangenomen. De inwerkingtreding is 1 januari 2018. De Wet IKK legt de hoofdpunten van de wijzigingen vast. De nieuwe kwaliteitseisen zijn uitgewerkt in een besluit (Besluit kwaliteit kinderopvang) en ministeriële regelingen. De ingangsdatum is 1 januari 2018. Delen van de nieuwe kwaliteitseisen zullen echter niet eerder dan 1 januari 2019 in werking treden.