Bezig met laden...
28112016
GGD ziet toe op kwaliteit en veiligheid bij Spelenderwijs

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op de latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.
Spelenderwijs besteedt voortdurend aandacht aan de kwaliteit en veiligheid. Wij zorgen onder andere voor bijscholing van ons personeel, besteden aandacht aan het pedagogisch beleid tijdens teamvergaderingen en zorgen dat elke pedagogisch medewerker in het bezit is van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Elk jaar wordt iedere locatie van Spelenderwijs ten minste eenmaal bezocht door de GGD. Een inspectie is altijd onaangekondigd. Bekeken wordt of de locatie (zowel binnen als buiten) veilig is en voldoet aan de gestelde normen. Protocollen en richtlijnen worden gecheckt en het pedagogisch klimaat wordt bekeken. Kortom: doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Spelenderwijs is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit.
In opdracht van de gemeenten voert de GGD inspecties uit; zij beoordeelt of onze locaties aan de gestelde eisen voldoen. Indien nodig adviseert de GGD om bijvoorbeeld verbetering door te voeren.

Wat wordt gecontroleerd?
De GGD-inspecteur beoordeelt onder andere:

  • de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
  • hoe er met de kinderen wordt omgegaan;
  • of alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben;
  • of er voldoende deskundig personeel werkzaam is;
  • of opvoeders goede informatie ontvangen.

Waarop is het toezicht gebaseerd?
De rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van kindercentra en gastouderopvang. Dit zijn eisen op het gebied van het pedagogisch klimaat (waaronder voorschoolse educatie), personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en de omgang met ouders.
De kwaliteitseisen zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
De inspecteur van de GGD verwerkt de resultaten van de kwaliteitscontrole in een inspectierapport.
Elk rapport wordt in het Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen gepubliceerd. Via elke locatiepagina op deze website kunt u snel inzicht krijgen in het inspectierapport van de betreffende locatie.

Verbeterpunten
Voldoet een locatie niet aan alle eisen, dan vermeldt de GGD-inspecteur dat in het rapport en kan dit een handhaving tot gevolg hebben. Ook worden afspraken gemaakt over verbeteringen. Tijdens een vervolgbezoek (herinspectie) beoordeelt de inspecteur of deze afspraken zijn nagekomen.

Het afgelopen jaar heeft Spelenderwijs te maken gehad met twee handhavingen: eenmaal ging het om een niet tijdig afgegeven VOG van een stagiaire en eenmaal om het nog niet operationeel zijn van een oudercommissie op het moment van inspectie. Deze verbeterpunten zijn ruim voor de herinspectie aangepakt en opgelost.