Bezig met laden...
29062017
Complimenten van de onderwijsinspecteur over Lokaal Integraal Jeugdbeleid in Stein

"Jullie zijn goed bezig", aldus de onderwijsinspecteur tijdens het congres over Lokaal Integraal Jeugdbeleid in Stein op 7 juni jl. Een prachtig compliment voor onze inzet en samenwerking met relevante partners in het belang van de (taal)ontwikkeling van elk kind.

Spelenderwijs hecht groot belang aan de (taal)ontwikkeling van kinderen in het algemeen en doelgroeppeuters in het bijzonder. Daarom werken we samen met basisscholen, voorgaande voorscholen, ouders en andere ketenpartners door informatie over doelgroeppeuters uit te wisselen en de voorschoolse educatie in een doorgaande leerlijn te realiseren. Het uitwisselen van informatie met de basisschool over welk VVE-programma een peuter heeft gevolgd en hoe lang dit gevolgd is, is daarbij onmisbaar. Ook de ouders worden hierover geïnformeerd én bij de ontwikkeling van hun kind betrokken. Spelenderwijs ziet de ouders als partners in het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen en stemt haar ouderbeleid daar op af. Voor peuters met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met relevante partners in de zorg. Deze samenwerking is een vereiste om een doorgaande lijn in het aanbod, de zorg en begeleiding , het ouderbeleid en de kwaliteitszorg rondom het jonge kind te borgen.

Tijdens het congres op 7 juni kwamen onder andere de volgende vragen aan bod:
Wat kan voor- en vroegschoolse signalering en samenwerking met specialisten voor ons betekenen? Waar liggen onze kansen en zorgen? En hoe betrekken we de ouders hierbij?

Door het uitwisselen van kennis en ervaring hebben de partners samen geconstateerd dat het vroegtijdig signaleren van taalproblemen het volgende oplevert:

 • vergroten van betrokkenheid van ouders/gezin 
 • vergroten van de kennis- en signaleringsvaardigheden bij leidsters en leerkrachten 
 • voor vroegtijdige interventies betere ontwikkelingsmogelijkheden 
 • minder taalzwakke kinderen op de basisschool (p.o.) 
 • minder leer- en gedragsproblemen op de basisschool (p.o.) 
 • minder druk op professionals 
 • betere sociale ontwikkeling, minder criminaliteit 
 • hogere kwaliteit van leven van kinderen en ouders 
 • betere scores op taaltests op jonge leeftijd ; meer kansen op de arbeidsmarkt
 • spraak-taalniveau verbetert bij de meeste kinderen 
 • hogere kwaliteit van leven van kinderen en ouders 
 • financiële baten: daling van aantal kinderen op speciaal onderwijs (30 %); besparing van 93 tot 290 euro per kind iedere geïnvesteerde euro in behandeling van taalstoornis levert 1,67 tot 3,04 euro op totale baten logopedie per saldo 390 tot 1189 euro per kind.

Bron: Berden & Kok, 2012, de waarde van logopedie: de kosten en baten van logopedie bij kinderen met spraak/taalstoornissen SEO-rapport; nr. 2012-69, Amsterdam

Het congres is vastgelegd op film en delen we graag met u.