mijn
spelenderwijs

Stichting Spelenderwijs is gevestigd te Geleen, en maakt deel uit van de PIW Groep met de stichting PIW Groep als groepshoofd. Tot de PIW Groep behoren verder:

  • Stichting Partners in Welzijn
  • Stichting Ondersteunende Diensten CJG
  • Stichting Ecsplore

ANBI
Stichting Spelenderwijs is een 'algemeen nut beogende instelling': een ANBI. Een ANBI moet onderstaande informatie publiceren op haar website.

Naam van de organisatie: Stichting Spelenderwijs
RSIN/fiscaal nummer: 809304570
Voor de contactgegevens: klik hier
Voor het pedagogisch beleidsplan: klik hier
Stichting Spelenderwijs behoort tot de PIW Groep; voor het beleidsplan van PIW Groep klik hier.

Doelstelling
Het doel van stichting Spelenderwijs wordt als volgt omschreven:

  • het voorzien in kinderopvang en in het al hetgeen daarmee verband houdt of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
  • het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één (1) of meer maatschappelijke instellingen op het gebied van kinderopvang en van organisaties of voorzieningen die voor de kinderopvang op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;
  • als aanvulling op de thuissituatie, een veilige maar uitdagende omgeving aanbieden waar kinderen zich onder professioneel toezicht kunnen ontwikkelen, spelen en leren;
  • het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen aan te verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering en onroerende zaken.

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de Raad van Bestuur van de stichting PIW Groep. Het bestuur bestaat uit:

  • dhr. Marc Schats - voorzitter Raad van Bestuur
  • dhr. Carel Seijben - lid Raad van Bestuur - financieel directeur

Financiële verantwoording
Stichting Spelenderwijs geeft u graag inzicht in haar financiën. Klik hier om de meest recente jaarrekening te bekijken. Het directie- en bestuursverslag is opgenomen in de jaarrekening.

CAO en beloningsbeleid
De voor de medewerkers van Stichting Spelenderwijs van toepassing zijnde CAO is de CAO Kinderopvang.