De financiering van het peuterspeelzaalwerk gaat veranderen. Het Rijk gaat via de toeslagregeling bijdragen in de kosten. De gemeente draagt dan alleen nog de financiële verantwoordelijkheid voor die peuters die geen gebruik kunnen maken van de toeslagregeling.

Wat verandert er per 1 januari 2017?

  • Werkende ouders met peuters die een van onze locaties bezoeken, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst.
  • De kosten worden maandelijks rechtstreeks aan u in rekening gebracht, op basis van het overeengekomen aantal uren dat uw peuter onze locatie bezoekt.
  • Het uurtarief is € 7,18 per uur.
  • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht.
  • De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
  • Elke peutergroep wordt begeleid door twee gekwalificeerde beroepskrachten.

Om u snel inzicht te geven in de situatie die voor u van toepassing is, heeft Spelenderwijs een handige beslisboom gemaakt.

Belangrijk: maak een proefberekening kinderopvangtoeslag
Als u aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet, kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Het is raadzaam om een proefberekening te maken via www.toeslagen.nl
Bij soort opvang kiest u 'Dagopvang' en bij soort opvanginstelling kiest u de optie 'Kindercentrum'. Mocht het nog niet mogelijk zijn om het jaar 2017 te selecteren, dan adviseren wij u een proefberekening te maken op basis van de keuze 2016.

Door een proefberekening te maken ziet u of u mogelijk voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt en welk bedrag u dan maandelijks kunt ontvangen. 

Kinderopvangtoeslag aanvragen
U moet de kinderopvangtoeslag zelf aanvragen, uiterlijk binnen 3 maanden na de wijzigingsdatum 
1 januari 2017. Omdat het aantal uur opvang per maand kan variëren, adviseren wij u de toeslag aan te vragen op basis van het gemiddeld aantal uur per maand. Zo voorkomt u dat u achteraf toeslag moet terugbetalen aan de Belastingdienst. 

De Verklaring inzake kinderopvangtoeslag die u in de informatieset heeft ontvangen, dient u ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren.

Voor de definitieve aanvraag heeft u het zogenaamde LRK-nummer nodig. Dit is een nieuw registratienummer, uniek voor de locatie die uw peuter bezoekt. Zodra we over dit nummer beschikken, wordt dit direct gepubliceerd op de locatie én op de locatiepagina op deze website.

Geen recht op toeslag?
De (gedeeltelijke) financiering van onze voorziening voor niet werkende ouders blijft bij de gemeente. Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, kunt u hiervoor in aanmerking komen. De gemeente 'betaalt' dan een deel van de kosten voor u. Natuurlijk moet u wel kunnen aantonen dat u geen recht op de toeslag heeft. Hiertoe vult u een Verklaring inzake kinderopvangtoeslag in. Deze verklaring heeft u in de informatieset ontvangen. 

Ook moet u een inkomensverklaring van de Belastingdienst overleggen. Als u aangifteplichtig bent, kunt u de Verklaring geregistreerd inkomen gratis aanvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543. Wij adviseren u zo spoedig mogelijk deze verklaring van u en uw eventuele partner aan te vragen.Indien u en/of uw eventuele partner niet aangifteplichtig bent/is, kan en zal de Belastingdienst geen Verklaring geregistreerd inkomen verstrekken. In dat geval levert u de meest recente specificatie van uw salaris of uitkering, alsmede van uw eventuele partner, in.

Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld. Dit gebeurt volgens de Ouderbijdragetabel 2017.

Spelenderwijs zorgt voor de gemeentelijke financiering. U hoeft zelf dus geen contact met de gemeente op te nemen.

Nieuwe plaatsingsovereenkomst
Ten gevolge van de aansluiting bij Spelenderwijs én de gewijzigde financiering van het peuterspeelzaalwerk heeft u in de informatieset een nieuwe plaatsingsovereenkomst (in tweevoud) ontvangen. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari 2017. 
De ondertekende plaatsingsovereenkomst en de voor u geldende documenten dient u vóór 13 november aan ons te retourneren. U kunt alles inleveren op de locatie die uw peuter bezoekt of retourneren per post. Een retourenvelop heeft u ook ontvangen (hier dient u zelf een postzegel op te plakken).

Mocht uit de door u ingeleverde documenten blijken dat een wijziging in de plaatsingsovereenkomst nodig is, dan ontvangt u natuurlijk een aangepaste overeenkomst.

Wat verandert er niet?
Ook na 1 januari blijft de locatie die uw peuter bezoekt de vertrouwde plek waar hij of zij zich kan ontwikkelen door vriendschappen te sluiten, samen te spelen, te ontdekken en spelenderwijs te leren. Onze voorschoolse activiteiten blijven een belangrijke (pedagogische) voorziening als aanvulling op de opvoeding in het gezin en als onmisbare schakel in de voorbereiding op de basisschool.

Facturering en betaling
Facturen worden bij voorkeur automatisch geïncasseerd. Uw toestemming kunt u kenbaar maken via het machtigingsformulier dat u in de informatieset heeft ontvangen.

Omdat Spelenderwijs de kosten bij vooruitbetaling in rekening brengt, ontvangt u in december 2016 de factuur voor januari 2017.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van de ontvangen informatie vragen hebben, neemt u dan telefonisch contact op met een van onze medewerksters van de kindadministratie. Zij staan u graag te woord. 

Spelenderwijs is telefonisch bereikbaar via 046 - 423 53 32 op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag zijn we 's ochtends bereikbaar.