Steeds meer wordt een beroep gedaan op de professionaliteit en flexibiliteit van kinderopvangorganisaties. Met name kleinere organisaties blijken dan kwetsbaar te zijn. 

De afgelopen maanden hebben de stichtingen Peuterspeelzaalwerk Beek en Kinderopvang Ubbeltje diverse verkennende gesprekken gevoerd met Spelenderwijs. Om het aanbod van beide stichtingen ook in de toekomst in de gemeente Beek te waarborgen en verder te professionaliseren, is het besluit genomen dat alle activiteiten met ingang van 1 januari 2017 worden voortgezet door Stichting Spelenderwijs. 

De gemeente Beek is voortdurend geïnformeerd over de gevoerde gesprekken. Het voornemen voor de gemaakte keuze is de afgelopen maanden ook voorgelegd aan en besproken met de vertegenwoordigers van de ouders en het personeel van Stichting Peuterspeelzaalwerk Beek en Stichting Kinderopvang Ubbeltje. Alle geledingen hebben een positief advies uitgebracht.

Doel van Spelenderwijs is de activiteiten en de dienstverlening op het huidige kwaliteitsniveau voort te zetten zoals de ouders/verzorgers en hun kinderen dat gewend zijn. Bovendien streven wij ernaar dat ook de vertrouwde gezichten blijven. De vaste medewerksters wordt een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. Natuurlijk hebben de medewerksters de keuze of ze van dit aanbod gebruik maken. Elke persoonlijke keuze respecteren wij uiteraard.

Informatie aan betrokkenen
Zowel de medewerkers van beide stichtingen als de ouders/verzorgers die een overeenkomst met een van de stichtingen hebben, zijn of worden deze week persoonlijk over het besluit tot overdracht en de gevolgen daarvan geïnformeerd. 

Met de medewerkers is dat eerder deze week gebeurd tijdens een informatiebijeenkomst. Alle ouders/verzorgers ontvangen schriftelijk bericht. Vervolgens worden zowel medewerkers als ouders/verzorgers periodiek op de hoogte gehouden over de actuele ontwikkelingen.